Algemene Voorwaarden

 

Artikel 1 - Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud.

1.1 Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.

1.2 De Nederlandse Electronic Sport Bond, ook bekend als E-sportbond is een non profit vereniging; kantoorhoudende en gevestigd te Enschede aan de Oldenzaalsestraat 280, 7523 AG.

1.3 Dienst: diensten van E-sportbond, omschreven in de dienstbeschrijving of online, waarmee via internet of op een andere wijze faciliteiten ten behoeve van Klant wordt aangeboden.

1.4 Klant: de natuurlijke en rechtspersoon waarmee E-sportbond een Overeenkomst heeft gesloten.

1.5 Overeenkomst: de overeenkomst tussen Klant en E-sportbond op grond waarvan E-sportbond de Dienst ter beschikking stelt.

1.6 Privacystatement: document waarin beschreven staat hoe E-sportbond omgaat met de privacy van haar klanten. Dit document is opgenomen als bijlage bij de algemene voorwaarden of online vermeld.

1.7 Betaling:

1.7.1 Het innen van het lidmaatschapsgeld van de E-sportbond geschiedt via automatische incasso door Buckaroo Stichting Derden Gelden onder vermelding van “St. Derdengelden Buckaroo inzake E-sportbond”.

1.7.2 Overige betalingen geschieden via ABN AMRO gevestigd te Enschede met rekening nummer 612763617.

 Artikel 2 - Wijziging Algemene Voorwaarden

E-sportbond is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. E-sportbond zal de wijzigingen via e-mail aan Klant bekendmaken als deze van invlied zijn op de te leveren dienst. De wijzigingen treden na deze bekendmaking, dan wel op een latere datum die in de bekendmaking is vermeld, in werking. Indien Klant een wijziging in de Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren, heeft hij tot twee weken na het bekendmaken van de wijzigingen, de mogelijkheid om de Overeenkomst met ingang van deze datum van wijziging schriftelijk op te zeggen.

Artikel 3 - De Dienst en het toegelaten gebruik daarvan

3.1 Omdat E-sportbond voor het leveren van de diensten mede afhankelijk is van de prestaties van derden – bijvoorbeeld de exploitanten van hostingservers - waarop E-sportbond geen enkele invloed heeft, kan E-sportbond niet garanderen dat Klant te allen tijde gebruik kan maken van de dienst.

3.2 E-sportbond is gerechtigd, en indien dat redelijkerwijs niet mogelijk is zelfs zonder voorafgaande kennisgeving, de diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen en/of te beperken indien zulks in haar opvatting noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de diensten.

3.3 E-sportbond is gerechtigd om procedurele en technische wijzigingen en/of verbeteringen op de dienst aan te brengen indien deze vereist zijn voor een beter functioneren van de diensten of de diensten in overeenstemming brengt met voortschrijdende wetenschappelijke inzichten en/of ontwikkelingen in de techniek.

Artikel 4 - Medewerking Klant

4.1 Klant zal, voor zover zulks redelijkerwijs noodzakelijk is, zijn medewerking verlenen aan het uitvoeren van de Overeenkomst. Klant zal onder meer tijdig alle voor de levering van de diensten benodigde gegevens en informatie verstrekken.

4.2 Klant staat er voor in dat de in artikel 4.1 bedoelde informatie juist en volledig is, alsmede dat hij gerechtigd is de informatie aan E-sportbond te verstrekken ten behoeve van de levering van de diensten. Klant vrijwaart E-sportbond tegen eventuele aanspraken van derden terzake.

4.3 In het geval E-sportbond op de locatie werkzaamheden moet verrichten, zal het personeel van E-sportbond of van door E-sportbond ingeschakelde derden, in overleg, toegang verkrijgen tot de locaties en de ruimten waar de werkzaamheden dienen te worden verricht.

4.4 Klant staat in voor de veiligheid van de door haar ter beschikking gestelde ruimten en/of materialen en zal E-sportbond vrijwaren voor aanspraken van derden, personeelsleden daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van onveiligheid van de door haar ter beschikking gestelde ruimten en/of materialen.

Artikel 5 - Privacy

5.1 Om de dienst te kunnen bieden, dient E-sportbond persoonsgegevens te verzamelen. E-sportbond neemt de persoonsgegevens op in een bestand, en waarborgt de privacy.

5.2 E-sportbond draagt er zorg voor dat de verzameling van de persoonsgegevens voldoet aan de wet bescherming persoonsgegevens.

5.3 Het opgenomen privacy statement is van toepassing op het gebruik van de persoonsgegevens en de andere door E-sportbond verzamelde gegevens alsmede op de vertrouwelijke informatie die via de dienst wordt verspreid.

Artikel 6 - Prijswijzigingen en prijsindexering

6.1 E-sportbond is te allen tijde gerechtigd haar prijzen en tarieven te wijzigen. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen dat prijzen en tarieven voor een bepaalde periode gelden, gaan de aangekondigde prijswijzigingen een maand na de bekendmaking daarvan in. De wijziging zal bekend worden gemaakt op de website van E-sportbond.

6.2 Indien Klant niet akkoord wenst te gaan met de in artikel 6.1 bedoelde wijziging heeft hij gedurende twee weken na de bekendmaking de mogelijkheid om de overeenkomst schriftelijk op te zeggen.

6.3 Onverminderd het voorgaande is E-sportbond gerechtigd één maal per jaar haar prijzen te indexeren conform de consumentenprijsindex van het Centraal Bureau voor Statistiek. De indexering van haar prijzen geeft de klant niet het recht de overeenkomst op te zeggen en artikel 6.2 is op de indexering niet van toepassing.

Artikel 7 - Betaling

7.1 Indien niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dienen de aan E-sportbond verschuldigde vergoedingen uiterlijk 14 dagen na facturering aan Klant als rechtspersoon te worden voldaan.

7.2 Indien niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is klant als natuurlijk persoon verplicht de dienst op locatie direct per mobiele PIN aan E-sportbond te voldoen, dan wel E-sportbond te machtigen de door klant verschuldigde vergoedingen via automatische incasso af te schrijven van zijn Nederlandse bank- of girorekening.

7.3 Indien de incasso niet is geslaagd, wordt dit aan klant door middel van een betalingsherinnering meegedeeld en wordt door E-sportbond een nadere termijn van betaling vastgesteld. Is ook binnen die termijn niet betaald dan is Klant automatisch in verzuim, zonder dat enige nadere ingebrekestelling of sommatie nodig is. Klant is vanaf dat moment, zonder nadere aankondiging door E-sportbond, de wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag.

7.4 Indien klant na ingebrekestelling nalatig blijft het verschuldigde bedrag, vermeerderd met de wettelijke rente, te voldoen, kan E-sportbond de vordering ter incasso uit handen geven. Klant is in dat geval naast betaling van de hoofdsom en de daarover verschuldigde wettelijke rente eveneens gehouden tot de vergoeding van alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.

Artikel 8 - Intellectuele eigendom

8.1. Alle rechten van intellectuele eigendom ter zake van de software en de diensten, waaronder mede begrepen de bijbehorende ontwerpen, documentatie en alle andere materialen die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de dienst, berusten uitsluitend bij E-sportbond of haar leveranciers. De levering van de dienst of de terbeschikkingstelling van software strekt niet tot enige overdracht van intellectuele eigendom.

8.2. Klant verkrijgt slechts, voor de duur van de overeenkomst, een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht op de aan hem ter beschikking gestelde diensten en software voor de overeengekomen doelstellingen. klant zal zich bij zulk gebruik strikt houden aan deze algemene voorwaarden en/of het gebruikersreglement.

8.3. Zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van E-sportbond is het Klant niet toegestaan de software op enige wijze geheel of gedeeltelijk openbaar te maken, te verveelvoudigen of aan een derde beschikbaar stellen.

8.4. Het is Klant niet toegestaan de aanduidingen van E-sportbond of haar leveranciers betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom te verwijderen of te wijzigen.

Artikel 9 - Aansprakelijkheid E-sportbond en Overmacht

9.1 E-sportbond is uitsluitend aansprakelijk voor schade van de klant in geval deze schade is veroorzaakt door aan E-sportbond toe te rekenen fouten in de uitvoering van haar verplichtingen uit deze overeenkomst.

9.2 De aansprakelijkheid van E-sportbond als bedoeld in de artikelen 9.1 is, uitgezonderd het eigen risico van E-sportbond, in ieder geval beperkt tot de door E-sportbond in haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering verzekerde bedragen.

9.3 E-sportbond sluit in het kader van haar bedrijfsaansprakelijkheid als bedoeld in dit artikel een, voor de branche waarin zij opereert, gebruikelijke bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering ten behoeve van de Klant en ter waarborging van haar verplichtingen uit dit artikel.

9.4 In geval van overmacht aan de zijde van E-sportbond, aanvaardt E-sportbond slechts in zoverre aansprakelijkheid voor de schade van de klant als gevolg van aan E-sportbond niet-toerekenbare tekortkomingen bij de uitvoering van de dienst indien en voor zover E-sportbond ten gevolge van deze tekortkomingen een voordeel heeft genoten dat zij bij een deugdelijke nakoming niet zou hebben gehad.

9.5 Onder overmacht als bedoeld in artikel 9.4 wordt voor de uitvoering van deze overeenkomst in ieder geval doch niet uitsluitend verstaan storingen in de elektriciteitsvoorzieningen, internetverbindingen en kabel, telefoon- of andere communicatienetwerken waarvan E-sportbond voor de uitvoering van haar diensten afhankelijk is, maar op welks continue functioneren zij redelijkerwijs geen invloed kan uitoefenen.

 Artikel 10 - Duur, beëindiging en stilzwijgende verlenging van de Overeenkomst

10.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, heeft de Overeenkomst de door Klant bij het aangaan van de overeenkomst gekozen looptijd van 12 maanden. Daarna wordt de overeenkomst steeds automatisch verlengd voor een termijn van 12 maanden, tenzij de overeenkomst uiterlijk twee maand voor het einde van de lopende termijn door één der partijen schriftelijk wordt opgezegd.

10.2 Iedere partij is gerechtigd om de overeenkomst buitengerechtelijke of gerechtelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien de andere partij tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen uit deze Overeenkomst tenzij de tekortkoming gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis de gehele of gedeeltelijke ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt. Indien correcte nakoming van de verplichtingen uit de Overeenkomst zonder vertraging mogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot gehele of gedeeltelijke ontbinding pas nadat de tekortschietende partij in gebreke is gesteld en niet binnen de termijn die daarin wordt aangegeven alsnog correct wordt nagekomen.

10.3 Direct na beëindiging van de overeenkomst, om welke reden ook, staakt de Klant het gebruik van de ter beschikking gestelde diensten en retourneert hij alle exemplaren van software, documentatie en andere materialen die in het kader van de overeenkomst aan klant ter beschikking gesteld zijn.

Artikel 11 - Toepasselijk recht en Geschillen

11.1 Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

11.2 Geschillen kunnen, ter keuze van de E-sportbond, worden voorgelegd aan de volgens de wet bevoegde Nederlandse Rechtbank.

Artikel 12 - Refund- en geschillenpolicy eenmalige incasso

12.1 Indien u het niet eens bent met een incasso van uw rekening kunt u contact opnemen met de E-sportbond +31 (0)53 43 43 43 7 of naar dit adres een e-mail sturen info@e-sportbond.nl.
U kunt dan binnen 5 werkdag een inhoudelijke reactie verwachten. Indien uw geschil gegrond wordt bevonden wordt het geïncasseerde bedrag direct terug geboekt naar de rekening waarvan het is geïncasseerd. Als u vragen heeft over deze refund- en geschillenpolicy kunt u contact opnemen met de E-sportbond +31 (0)53 43 43 43 7 of info@e-sportbond.nl.